Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διαφορικές Εξισώσεις"

Σχολή:

Θετικών Επιστημών

Τμήμα:

Μαθηματικών

Γνωστ.αντικειμ.:

«Διαφορικές Εξισώσεις»

Βαθμίδα:

Καθηγητή       

ΦΕΚ:

756/1.8.2012 τ. Γ΄ (βλ. συνημμένο αρχ.)

Α.Δ.Α.:

Β4ΘΗ469Β7Λ-Φ0Η (βλ. συνημμένο αρχ.)

Προθεσμία υποβ. δικαιολογητικών:

18/11/2012

Πληροφορίες:

κα Α. Βαρσαμή

Τηλ.:

22730-82102

Fax:

22730-82007

e-mail:

aggeliki@aegean.gr